+ 381 65 8266 491         office@eurokonzalting.rs           hr
Javni sektor

Javni sektor

Javni sektor sastoji se od tri tijela: opće države, nefinancijskih javnih poduzeća i javnih financijskih institucija. Opća država, u koju ulaze središnja država te regionalna i lokalna državna tijela odnosi se na sektor kojemu su otvorene mnoge mogućnosti za financiranje putem Fondova Europske unije. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, upravo se ovom dijelu javnoga sektora otvaraju mogućnosti da pristupi rješavanju problema restrukturiranja administracije, uvodeći nove modele upravljanja, kao i investiranja u infrastrukturu.

Putem raznih mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, otvara se mogućnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave financiranje investicija u infrastrukturu, izrade strateških dokumenata bitnih za razvoj, izrade prostornih planova.

Eurokonzalting pruža usluge poslovnog savjetovanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, usluge pripreme odgovarajuće prijave istih na natječaje Fondova Europske unije i nacionalne fondove, izradu planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima.

Neke od mjera kojima jedinice lokalne samouprave mogu ostvariti bespovratna sredstva za investiranje u infrastrukturu i razvoj ruralnog prostora:

 • Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

v  Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti.

 • Operacija 7.1.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima.

Korisnici su općine i gradovi do 10.000 stanovnika. Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, sa od 5.000 € do 70.000 €, a dodjeljuje se za: izradu ili izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja općine ili grada; strateški razvojni program općine ili grada; strateške planove razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika i energija).

v  Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije.

 • Operacija 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda.

Korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Potpora iznosi od 30.000 € do 1.000.000 € sa intenzitetom potpore od 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja u građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda, koja se provode u naseljima s najviše 2.000 stanovnika.

 • Operacija 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta.

Korisnici su jedinice lokalne samouprave. Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 30.000 € i 1.000.000 € za građenje i/ili opremanje nerazvrstanih cesta u naselju s najviše 5.000 stanovnika.

v  Podmjera 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Ovom podmjerom moguće je ostvariti od 15.000 € do 1.000.000 € sa intenzitetom potpore od 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Korisnici su, između ostalih jedinice lokalne samouprave i udruge ili organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo. Prihvatljivi troškovi u okviru navedene mjere jesu: ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekti za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematski put i park; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi u kojoj se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz). Sva navedene ulaganja su prihvatljiva samo za naselja s najviše 5.000 stanovnika.

 • Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva.
  • Operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave. Potpora iznosi od 150.000 € do 15.000.000 € sa intenzitetom potpore do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi troškovi odnose se na gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i drugo.

 • Operacija 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Korisnici su između ostalih jedinice lokalne samouprave koje mogu ostvariti do 100% bespovratnih sredstava od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova. Visina potpore iznosi od 10.000 € do 1.000.000 €, a prihvatljivi troškovi odnose se na projektiranje, izgradnju i rekonstrukciju primarne i sekundarne (traktorski putovi i traktorske vlake), šumske i prometne infrastrukture; rekonstrukciju šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovinu šumskog i drugog zemljišta.

 • Operacija 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

Korisnici su šumoposjednici; udruženja šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća te jedinice lokalne samouprave i njihova udruženja. Prihvatljivi troškovi odnose se na marketing drvnih i nedrvnih (šumskih) proizvoda te opći troškovi. Potpora iznosi između 5.000 € i 30.0

Eurokonzalting ima razvijenu suradnju sa jedinicama lokalne samouprave s kojima je uspješno proveden niz projekata. Jedinice lokalne samouprave s kojima je razvijena uspješna suradnja jesu:


 • Grad Pula
 • Općina Funtana
 • Općina Sveta Nedjelja
 • Općina Gračišće
 • Općina Raša
 • Općina Ližnjan
 • Općina Vižinada
 • Općina Svetvinčenat
 • Općina Barban
 • Grad Buje
 • Grad Poreč
 • Grad Umag
 • Grad Buzet
 • Grad Kastav


Cijena usluga u korelaciji je s veličinom i karakterom projekta.

Detaljniji opis navedenih usluga može se dobiti upitom na e-mail ili dobivanjem korisničke lozinke za ulazak u bazu podataka tvrtke.

Date

01 Travanj 2015

Categories

Public sector